REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Streetwearoutlet.pl

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Streetwearoutlet.pl; 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Streetwearoutlet.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
II. Postanowienia ogólne 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod [adresem] Streetwearoutlet.pl 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem] Streetwearoutlet.pl prowadzony jest przez Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. pod numerem KRS 0000439026 i numerze NIP 9581661758; 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a.) zasady korzystania ze sklepu internetowego; 
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej 
b.) Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowszej 
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Streetwearoutlet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 
3.2. Zakupów można dokonywać zarówno po uprzedniej rejestracji w sklepie, jak i bez zakładania w nim konta. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
3.4. Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. . 
3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. , 
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Magictown.pl lub mobi.magictown.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a.) przedmiotu zamówienia, 
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c.) wybranej metody płatności, 
d.) wybranego sposobu dostawy, 
e.) kosztu dostawy, 
f.) danych blillingowych oraz danych do wysyłki zamówienia 
g.) statusu zamówienia 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Magictown-Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “MAGICTOWN.PL – Potwierdzenie otrzymania zamówienia…”, zawierającą podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez link przesłany w wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
V. Dostawa 
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wyszczególnionych na stronie http://www.magictown.pl/Przesylki-miedzynarodowe-cinfo-pol-76.html i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską (firma GLS) oraz paczką pocztową (Poczta Polska). Koszty dostawy można znaleźć na stronie http://www.magictown.pl/Transport-cennik-cinfo-pol-20.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia. 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.magictown.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
VI. Ceny i metody płatności 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 
a.) przelewem na numer konta bankowego mBank 72 1140 2004 0000 3702 7931 8760 , 
b.) płatnością w systemie obsługiwanym przez: IAI S.A; PayPal, 
c.) za pobraniem – przy odbiorze tylko GLS 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski ul. Polska 7, III piętro, 81-339 Gdynia. 
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski ul. Polska 7, III piętro, 81-339 Gdynia. 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 
8.1. Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@streetwearoutlet. Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
9.1. Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: info@magictown.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
9.5. Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
X. Postanowienia końcowe 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Magictown Group G.Lewandowski, P.Lewandowski Sp.J. 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.